• Search form

09.09.2017 | 21:12

Konkurs U10 za izlaganje u 2018 / Open Call For 2018

Umetnički prostor U10 u Beogradu raspisao je konkurs za izlaganje u 2018. godini, odnosno za samostalne, grupne, autorske/kustoske izložbe, jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije / panele ili druge događaje u polju savremene umetnosti, kao i za zvučne i muzičke događaje.

Umetnički prostor U10 vode sami umetnici i namenjen je predstavljanju, promociji i afirmaciji stvaralaca u oblasti savremenih vizuelnih umetnosti mlađe generacije iz šireg regiona. Međunarodni projekti su takođe dobrodošli. Ove godine, U10 će kraći deo programa formirati po pozivu, dok se ostatak termina formira na osnovu otvorenog konkursa i izbora žirija.

Izbor vrši tim U10 u sastavu: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sanda Kalebić, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević.

KONKURS JE OTVOREN ZA:

1. Samostalne izložbe
2. Grupne izložbe
3. Autorske / kustoske izložbe
4. Jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije / panele ili druge događaje u polju savremene umetnosti
5. Zvučne i muzičke događaje

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

U10 najveći deo svog programa posvećuje afirmaciji mladih, neafirmisanih umetnika iz Srbije, kao i šireg regiona Balkana. Saradnje između više regionalnih zemalja su takođe dobrodošle.

Konkurs nema ograničenje po pitanju državljanstva kanditata.

Međunarodni projekti su dobrodošli ukoliko podržavaju neki oblik saradnje i/ili razmene sa domaćim umetnicima.

U10 je platforma koja podržava i afirmiše inovativnu i ekperimentalnu umetnost i kulturu. Dodatno se podržavaju transdisciplinarne i interdisciplinarne ideje i projekti u kojima se umetničke, kao i šire naučne discipline, prepliću, proširuju, istražuju i kritičko-umetnički ispituju.

KONKURSNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI:

1. OPIS PROJEKTA kojim se konkuriše, do 300 reči.
2. VIZUELNU I DRUGU DOKUMENTACIJU
– Do 10 reprodukcija / ilustracija projekta kojim se konkuriše.
– U slučaju da projekat nije završen ili je u izradi, ili je baziran na vremenu/trajanju, performansu, govoru itd, molimo priložite opis izgleda i zamisli projekta (do 150 reči), uz poželjnu vizuelizaciju projekta u obliku skice, 3D modela i/ili izgleda u prostoru.
– Zvuk i video: Do ukupno tri fajla, svaki maksimalno do 3 minuta trajanja. Mogu se poslati linkove gde se može videti/čuti materijal, ili ako se šalje materijal e-mailom - sav audio i video materijal prethodno treba zipovati (ZIP arhiva) i poslati imejlom, WeTransferom ili drugim serverom za slanje fajlova.
3. TEHNIČKA LISTA Lista tehničke opreme koju U10 nudi se nalazi u nastavku konkursa.
4. CV sa kontaktom.

Sav konkursni materijal treba poslati u obliku PDF dokumenata, a u nazivu fajlova treba uključiti ime i prezime.

UMETNIČKI PROSTOR U10 OBEZBEĐUJE:

1. Galerijski prostor
2. PR aktivnost (objava izložbe putem naše mejling liste i društvenih mreža: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. Dostupnu tehničku opremu (dva projektora, tri media-plejera, jedan zvučnik, dva para slušalica kao i osnovne alate za postavku izložbe)
4. Koktel za otvaranje izložbe
5. Štampani materijal (folder-katalog i postere)

IZLAGAČ OBEZBEĐUJE:

1. Transport radova
2. Postavku radova
3. Svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju U10 ne obezbeđuje
4. Putni trošak i smeštaj
5. Rastavljanje, pakovanje i odnošenje radova na kraju izložbe i vraćanje prostora u prvobitno stanje

SLANJE

Prijavu treba poslati na: opencall@u10.rs sa naznakom „Prijava na konkurs Umetničkog prostora U10 – 2018”.

Prijave poslate običnom poštom neće biti razmotrene.

Umetnici se obavezuju da će projekat prihvaćen na konkursu realizovati u dogovorenom roku. Termini počinju od februara 2018. godine.

VII – ROK ZA PRIJAVU

Rok za slanje prijava je 15. oktobar 2017. godine (zaključno sa 15. oktobrom do ponoći).

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.

Odluka o prihvaćenim projektima će biti donesena do 1. decembra 2017. godine, o čemu će svi učesnici biti obavešteni e-mailom.

Kontakt za dodatne informacije: u10@u10.rs

Tlocrt galerije ovde.

OPEN CALL FOR ARTISTS – U10 ART SPACE, BELGRADE - 2018 ANNUAL PROGRAM

U10 Art Space announces its open call for artists and curators for the 2018 annual program. U10 is an artist run space in Belgrade, Serbia and supports the presentation, promotion and affirmation of young emerging artists from the region that work in the field of contemporary visual art. This year, a smaller part of the program will be formed through invitation while the rest will be selected through the open call. We also welcome international projects. More information can be found below.

The selection is done by the U10 team consisting of: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sanda Kalebić, Sava Knezević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić and Marija Šević.

AUTHORS CAN SUBMIT APPLICATIONS FOR:

1. Individual exhibitions
2. Group exhibitions
3. Author’s / Curator selected exhibitions
4. Short, one-day or evening presentations / Screenings / Book Promotions / Discussions / Panels or other events in the field of contemporary art
5. Sound and music events

PARTICIPATION CRITERIA

A major section of the program is devoted to the affirmation of young, local, yet unrecognized artists from Serbia and the wider region of the Balkans. Cooperation between several regional countries is also welcome.

Candidates of any citizenship can apply.

We welcome international submissions that through their project support the cooperation and/or exchange with local artists.

U10 is a platform that supports and promotes an innovative and experimental approach to arts and culture. In addition, we support transdisciplinary and interdisciplinary ideas and projects where art and broader scientific disciplines are expanded, intertwined, researched and critically examined.

THE SUBMITTED MATERIAL SHOULD INCLUDE:

1. A DESCRIPTION of the project that the candidate is applying with, up to 300 words.
2. VISUAL AND OTHER DOCUMENTATION
– Up to 10 images/visuals
– In case that the project is not completed, is in progress, or based on time / duration, performance or other, please provide an additional description of the appearance and the idea of the project (up to 150 words), with a preferred visualization of the project in the form of sketches, 3D models or spatial visualisation.
– Sound and video: Up to three files, up to 3 minutes in length each. We accept links where you can see / hear the material. All the audio and video material sent via e-mail needs to be zipped.
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS List of technical equipment offered by U10 can be found below.
4. CV with contact information.

Please send all the application material in the form of a PDF document, and be sure to mention your name or project in the title.

U10 ART SPACE PROVIDES:

1. Exhibition space
2. PR activities (exhibition promotion via our mailing lists and social networks: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. Available technical equipment (2 projectors, 3 media players, 1 set of speakers, 2 pairs of headphones and basic tools)
4. Drinks at the exhibition opening
5. Print materials (exhibition folder and posters)

PROVIDED BY EXHIBITOR:

1. Transportof the works to and from U10
2. Exhibition set-up
3. Any additional equipment or technical support not provided by U10
4. Travel costs and accommodation
5. Dismantling, packing and removing works at the end of the exhibition and restoring the space to its original state

HOW TO APPLY

Please send your application to: opencall@u10.rs with the subject line “OPEN CALL APPLICATION – U10 Art Space – 2018”

Applications sent by regular post will not be considered.

The artists commit to realising their project in the agreed period. The slots start from February 2018.

DEADLINE

The deadline for entries is 15th of October 2017 (including the 15th October, until midnight).

Incomplete applications and applications received after this deadline will not be considered.

The decision of the accepted projects will be made by 1st December 2017, after which all of the applicants will be notified by e-mail.

For any additional information, please write us to: u10@u10.rs

The gallery layout is here.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.